HOTLINE 081-889-0402

Our Products

รอกสลิงไฟฟ้า Mitsubishi ตามสภาพ มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 0.5 TON - 20 TON

  • รอกสลิงไฟฟ้า ขนาด 500 KG

  • รอกสลิงไฟฟ้าขนาด 3 TON รุ่น R ยกสูง 6 เมตร (สลิง 4 เส้น)

  • รอกสลิงไฟฟ้าขนาด 3 TON รุ่น HYA (ยกสูง 6 เมตร)

รอกสลิงไฟฟ้า Hitachi ตามสภาพ มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 0.5 TON - 20 TON

  • รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI ขนาด 10 TON แบบรางบน head ขึ้น-ลง 2 SPEED

  • รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI ตามสภาพ

รอกสลิงไฟฟ้า NIPPON ตามสภาพ

  • รอกโซ่ไฟฟ้า 3 TON รุ่น ES