HOTLINE 081-889-0402

Our Products

 • รอกสลิงไฟฟ้าขนาด 500 KG

 • รอกสลิงไฟฟ้าขนาด 3 TON รุ่น R ยกสูง 6 เมตร(สลิง 4 เส้น)

 • รอกสลิงไฟฟ้าขนาด 3 TON รุ่น HYA(ยกสูง 6 เมตร)

 • รอกสลิงไฟฟ้า 3 TON รุ่น R พร้อมหัววิ่ง

 • รอกสลิงไฟฟ้า 2 TON รุ่น R หัวขวาง

 • รอกสลิงไฟฟ้า 3 TON รุ่น HY

 • MITSUBISHI ขนาด 20 TON รุ่น HY

 • รอกสลิงไฟฟ้า MITSUBISHI 3 TON รุ่น R ไม่มัหัววิ่ง

 • รอกสลิงไฟฟ้า MITSUBISHI ขนาด 3 TON แบบรางบนยกสูง 20 เมตร

 • รอกสลิงไฟฟ้า MITSUBISHI ขนาด 5 TON รุ่น S ยกสูง 12 เมตร

 • รอกสลิงไฟฟ้าขนาด 1 TON รุ่น A

 • รอกสลิงไฟฟ้าขนาด 1 TON รุ่น A ยกสูง 24 เมตร

 • รอกสลิงไฟฟ้าขนาด 2 TON รุ่น A ยกสูง 6 เมตร

 • รอกสลิงไฟฟ้าขนาด 3 TON รุ่นหัวขวาง ยกสูง 6 เมตร

 • รอกสลิงไฟฟ้า 5 TON ยกสูง 8 เมตร

 • รอกโซ่ไฟฟ้า 3 TON รุ่น ES

 • รอกโซ่ไฟฟ้า 3 TON รุ่น ESM

 • รอกโซ่ไฟฟ้า KITO 2 TON รุ่น ER พร้อมหัววิ่ง

 • รอกโซ่ไฟฟ้า KITO ขนาด 5 TON รุ่น ESM

 • รอกสลิงไฟฟ้าขนาด 3 TON รุ่น NHE ยกสูง 6 เมตร

 • รอกสลิงไฟฟ้าขนาด 5 TON ยกสูง 8 เมตร (แบบรางบน) ขึ้น-ลง 2 SPEED

 • รอกสลิงไฟฟ้า 5 TON แบบรางบน

 • รอกโซ่ไฟฟ้า KITO ขนาด 5 TON รุ่น ESM

 • รอกสลิงไฟฟ้าขนาด 3 TON ยกสูง 6 เมตร

 • รอกสลิงไฟฟ้าขนาด 2vTON ยกสูง 6 เมตร

 • รอกสลิงไฟฟ้า 5 TON แบบรางบน

 • รอกสลิงไฟฟ้า 3 TON

รอกโซ่ไฟฟ้า NITCHI

 • รอกโซ่ไฟฟ้า NITCHI ขนาด 2TON ยกสูง 6 เมตร พร้อมหัววิ่ง

รอกโซ่ไฟฟ้า speed